Phụ trách người Nhật

 Soutome

 (84)-127-714-9227

 Phụ trách người Việt

 Viet

 (84)-96-765-9420

 Địa chỉ mail liên hệ

 query@ics-vn.com

 
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi về các thể loại dịch vụ, tư vấn kỹ thuật.
Có 2 Chuyên Viên xử lý nhiệt (có chứng chỉ) người Nhật thường trú.
Chúng tôi sẽ trả lời trong thời hạn ngắn nhất.
TRANG CHỦ
SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
LIÊN HỆ

Copyright 2013 ICS VIETNAM CO., LTD. All rights reserved. E-mail